Pima Tours 

Programe(4) 08 Days Cairo – Luxor – Aswan - Abu Simbel and Alexandria...
Programe(3) 09Days, Cairo ,Aswan, Luxor & Hurghada- Land Tour
Programe(2) 12 Days Cairo Nile Cruise and Hurghada.
Programe(1) 5 Days Cairo & Luxor Overland Tour, accommodation on full ...
Cairo - Aswan - Luxor - Hurghada - Cairo
Cairo - Aswan - Luxor - Hurghada - Cairo


Day to Day Itinerary

12 Days - 11 Nights
Cairo - Aswan - Luxor - Hurghada - Cairo

 

 

 

 

 

 

 

Day [ ... ]

Read more...
Cairo - Aswan - Luxor - Cairo
Cairo - Aswan - Luxor - Cairo

Day to Day Itinerary 

6 Days - 5 Nights
Cairo - Aswan - Luxor - Cairo

 

 

 

 

 

 

 

 

Day [ ... ]

Read more...

© 2018 Pima Tours. All Rights Reserved. By Open Scope